صرافی کراکن

دستاوردی مهم؛ صرافی ارز دیجیتال کراکن به بانک تبدیل می شود

/kraken-crypto-exchange-becomes-bank

کراکن (Kraken) اولین شرکت ارز دیجیتال که به بانک تبدیل خواهد شد.