هشریت بیتکوین

افزایش ۴۲ درصدی هش ریت شبکه بیت کوین فقط در دو روز

/big-mining-move-bitcoin-s-hash-power-increases-42-in-two-days

با توجه به افزایش ۴۲ درصدی هش ریت شبکه بیت کوین، به نظر می‌رسد که بسیاری از ماینر‌های چینی نقل‌مکانِ سالیانه خود را به پایان رسانده‌ باشند.